سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نیروی هوایی 
مسئول مرکز آموزش عقیدتی سیاسى 
1990/06/23 
1992/06/23 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی 
دبیرهیئت علمی 
1992/03/21 
1998/03/21 
اجرایی 
همکاری 
معاونت امور اساتید در دانشگاه ها 
ارزیاب علمی اساتید معارف 
 
 
اجرایی 
همکاری 
کمیته تدوین ره آورد سفر حج 
عضو 
2004/03/20 
2007/03/21 
اجرایی 
همکاری 
کمیته بررسی ترفیع اعضای هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات اسلامی 
عضو 
1999/03/21 
2000/03/20 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشکده تحقیقات اسلامی 
مسئول گروه کلام و فلسفه 
 
 
اجرایی 
همکاری 
کمیته تخصصی کلام و فلسفه 
مسئول 
2004/03/20 
 
اجرایی 
تدریس 
حوزه های علمیه قم و تهران 
مدرس 
1983/03/21 
 
دروس حوزوی 
تدریس 
دانشگاه نيروي هوائي 
مدرس 
 
 
مباحث اعتقادي و شبهه شناسي 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتي 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
دانشگاه امام حسين(ع) 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
حوزه علميه حاج ابوالفتح تهران 
مدرس 
 
 
المنطق حاشيه اصول فقه و سيوطي 
تدریس 
مدرسه حاج ابوالفتح تهران 
مدرس 
 
 
فقه و اصول 
تدریس 
دانشگاه شريف 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي 
تدریس 
مركز مديريت دولتي 
مدرس 
 
 
معارف اسلامي و مباحث كلامي